CSS Preprocessor là gì ? Ứng dụng như thế nào ?

một trong 3 ngôn ngữ quan trọng trọng để hình thành nên 1 trang web tĩnh đó là: HTML, CSS, JAVASCIPT. Theo mình CSS đóng vai trò quan trọng nhất trong website, Theo bạn điều quan trong nhất khi một người không chuyên hay một khách hàng nhìn vào web site của bạn đó là gì ?. Theo mình đó là đẹp và website muốn đẹp cần phải có một giao diện đầy đủ như có màu sắc, được chia cột rõ ràng,…Thật không oan uổng khi nói rằng CSS chiếm hết 70% yếu tố giúp website bạn có đẹp hay không. Nếu bạn đã từng lập trình bất kỳ một ngôn ngữ nào [...]