UseEffect Hook trong React Native

UseEffect còn được dùng khi bạn muốn thực hiện các  Side Effect (Được hiểu như là một trương trình phần mềm khi tác động đến làm thay đổi dữ liệu của chương trình). UseEffect được sử dụng nhiều khi nào? Update DOM: Thay đổi 1 thành phần trên giao diện hiện tại. Call API: Lấy dữ liệu về Listing DOM Event: Click, Scroll, Touch, Navigation,.... Import UseEffect từ thư viên React Khởi tạo UseEffect effect: Là callback function, nơi dùng để bạn thực thi các công việc khi sử dụng Useffect và luôn [...]

UseState Hook trong React Native

UseState là một hook trong react và cũng được sử dụng đối với app trong react native. Đây là một hook dùng để thay đổi trạng thái của dữ liệu. UseState được sử dụng dưới dạng function component được khai báo như sau. 1. Import UseState từ thư viên React 2. khởi tạo UseState state: định nghĩa tên của state nó có thể là đơn giá trị hoặc object,.. (là một tham số của useState) setState: định nghĩa tên function dùng cho việc update state (là một  tham số của useState). setState là một dạng callback Funtion [...]

Fix warning ViewPropTypes khi sử dụng react-native-snap-carousel

Bộ thư viện react-native-snap-carousel rất hay và nhiều tùy chọn trong việc tạo ra các slider để chạy ảnh. Tùy nhiên có vấn đề là khi sử dụng với phiển bản react-native mới thì bộ thư viện này chẩn bị bỏ "ViewPropTypes" ra khỏi thư viện '"react-native" nên khi sử dụng react-native-snap-carousel sẽ có cảnh báo yêu cầu bạn chuyển  ViewPropTypes snag dùng thư viện "deprecated-react-native-prop-types". Để loại bỏ thông báo này thì bạn chỉ có thể sửa thủ công với phiên bản react-native-snap-carouse V3.9.1 hiện [...]

Cách xóa cảnh báo AsyncStorage khi sử dụng Firebase JS SDK với React Native

Firebase JS SDK là một thư viện cung cấp một tập hợp các API JavaScript để tương tác với các dịch vụ Firebase. Tôi sử dụng nó với một số ứng dụng React Native sản xuất được xây dựng với Expo, chủ yếu để xác thực, cơ sở dữ liệu và lưu trữ. Tôi cũng sử dụng nó cho một mẫu mã nguồn mở mà tôi hiện đang duy trì có tên [expo-firebase-stater], cung cấp một khởi đầu thuận lợi khi xây dựng ứng dụng React Native với Firebase. Đối với các ứng dụng React Native, SDK Firebase sử dụng AsyncStorage để lưu trữ phiên xác thực khi một ứng [...]