Lệnh cơ bản để kiểm tra thông tin về VPS (Server)

Xem thông tin về Ram trên VPS

free -m

Sau khi gỏ command trên thì trên màn hình sẽ hiển thị thông tin sau.

Xem thông tin về Ram trên VPS

Thông số được hiển thị dưới dạng bảng

  • mem: Memory dung lượng ram của các bạn
    • cột total tổng dung lượng ram: ở trên 2.097.152B = 2.048KB = 2GB.
    • use: tổng số ram hiện tại đang dùng: ở trên 1.134.032B = 1.107,45KB = 1.1GB.
  • Swap: Ram ảo

Xem thông tin về CPU trên vps

top

Xem thông tin về ổ cứng

df- hT

Leave a Reply