Hướng dẫn sử dụng Font Awesome trong Photoshop

Kỹ thuật lỗi thời để tạo các biểu tượng được sử dụng để cắt xén hình ảnh theo cách thủ công để làm biểu tượng. Điều này cực kỳ tốn thời gian. Bây giờ các biểu tượng Google Font Awesome giải quyết vấn đề này. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách đặt biểu tượng Phông chữ Tuyệt vời trong tài liệu web Photoshop của mình bằng cách nhập tên của biểu tượng. Với mục đích của hướng dẫn này, chúng tôi sẽ làm việc với Font Awesome Free. Chúng tôi sẽ sử dụng nó với Photoshop CC 2018 được cài đặt trên Windows 10. Bạn [...]